Tkalcovský slovníček

NAUČ SE TKÁT Z POHODLÍ SVÉHO DOMOVA

Tkalcovský slovníček se stovkou hesel a základním schématem tkalcovského stavu ve formě pdf lze zakoupit za 49 Kč

B2F

způsob navíjení osnovy na stav, kdy je osnova nejprve připevněná k zadnímu osnovnímu válci, poté prochází nitěnkami, paprskem a na závěr je připevněná k přednímu zbožovému válci

Bidlen, bidlo

část listového stavu, ve které je připevněný paprsek a pomocí které se přitlouká útek k tkanině

Brdo

část stavu, která je zodpovědná za pohyb nitěnek. U listových stavů to jsou jednotlivé listy. U žakárových stavů to byl celý žakárový mechanismus.

Brzda

zařízení, které brání jednotlivým válcům v pohybu a udržuje tak osnovu v napětí

Cívečnice

rámovitý držák, na který je možné uchytit více cívek najednou a z nich poté odvíjet přízi

Cívka

válec s dírou uprostřed, na který se navíjí příze pro tkaní a který se vkládá do člunku pro prohazování útku osnovou

Tkalcovský slovníček se stovkou hesel a základním schématem tkalcovského stavu ve formě pdf lze zakoupit za 49 Kč

Copy

nasnované části osnovy sundané ze snovadla a připravené pro přenos na stav

Counterbalance

typ podnožkového stavu, u kterého může být / je více listů navázáno na jeden pedál, prošlup vzniká rozevíráním osnovy pomocí kladkových mechanismů, všechny osnovní nitě jsou stále pod stejným napětím

Countermarche

typ podnožkového stavu, u kterého může být / je více listů navázáno na jeden pedál, listy jsou zavěšené na kyvadlový mechanismus a lze je ovládat každý zvlášť, všechny osnovní nitě jsou stále pod stejným napětím

Člunek

nástroj, do kterého se vkládá cívka s navinutou přízí, který slouží k prohazování útku prošlupem

Deštník

horizontální navíječ přaden s nastavitelným obvodem

Direct tie-up

typ podnožkového stavu, u kterého je jeden list vždy navázán přímo na jeden pedál

Dokončování

k dokončovací pracem u tkanin patří praní a žehlení tkaniny, opravy, odstříhávání napojovaných osnovních nití

Dostava (epi, hustota tkaniny)

počet nití v jednom palci. Udává se buď v centimetrech nebo palcích, pozor na to, odkud jsou zdroje

Dvojnitka

příze tvořená dvěma stočenými svazky materiálu, ze kterého příze vznikla

efs

tkací člunek s otvorem na přízi na jednom z krajů, cívka je na trnu nasazená pevně, neprotáčí se

epi (dostava, hustota tkaniny)

ends per inch, počet osnovních nití v jednom palci. Udává se buď v centimetrech nebo palcích, pozor na to, odkud jsou zdroje a odkud máte vybavení.

F2B

způsob navíjení osnovy na stav, kdy je osnova nejprve provlečená paprskem, poté nitěnkami, připevněná na zadní osnovní válec a navinutá. Na závěr ji vypneme.

Kurzy tkaní

NAUČ SE TKÁT Z POHODLÍ SVÉHO DOMOVA

Háček

nástroj pomocí kterého se protahují jednotlivé nitě příze nitěnkami a paprskem

Hemstitch

speciální lemovací steh

Hustota tkaniny (epi, dostava)

počet osnovních nití na centimetr šířky, “ends per inch – počet nití v jednom palci”. Udává se buď v centimetrech nebo palcích, pozor na to, odkud jsou zdroje.

Inlay, inlays

vložená nit, nejčastěji je to silnější kontrastní příze

Jack, jack loom

typ mechanismu podlahového stavu, kdy jsou podnožky napojené na jednotlivé listy a ty listy buď zvedají (rising shed) nebo je stahují dolů (sinking shed) a tak vzniká prošlup. Příze procházející nitěnkami, které se nepohybují, zůstává na základní úrovni a nenapíná se.

Jednonitka

příze tvořená jedním stočeným svazkem materiálu, ze kterého příze vznikla

Jehla, tkací jehla

pomůcka ke tkaní, plochá dřevěná nebo plastová tyč s výraznými zářezy na kratších stranách, které slouží k zachycení navinuté příze používané jako útek pro tkaní

Karetky

tkací destičky s (nejčastěji) čtyřmi otvory, sloužící ke tkaní stuh, kdy osnova prochází otvory v karetkách a prošlup následně vzniká jejich otáčením

Kepr

jedna ze základních tkalcovských vazeb, kterou tvoří šikmé proužky vznikající přeskakováním dvou nebo více osnovních nití útkem

Kepr osnovní

keprová vazba, která ukazuje na líci hlavně osnovu

Kepr útkový

keprová vazba, která ukazuje na líci hlavně útkové nitě

Tkalcovský slovníček se stovkou hesel a základním schématem tkalcovského stavu ve formě pdf lze zakoupit za 49 Kč

Klubíčkovač, navíječ klubíček

pomůcka k převíjení přaden do klubek

Klubko, klubíčko

příze pevně svinutá do kruhových útvarů – buď klasicky omotáváním okolo sebe do “koule”, nebo do tzv. Cakes – plochých klubek, která vznikají na klubíčkovači.Strojově tvořená klubka mohou mít i jiné tvary. omotáváním příze okolo středového širokého trnu

Kóna

příze pevně svinutá okolo středové velké cívky, používá se pro velké dávky nepřerušené příze

Krajka

tkaná krajka může být buď tkaná přímo na stavu, nebo vytkávaná pomocí jehel a pick up sticků

Lamenla

část podnožkových stavů, na kterou se navazují pedály (podnožky)

Líc

hlavní vzorová strana tkaniny, obvykle ta, která je při tkaní nahoře

Lem

zakončení tkaniny

Leno lace (perlinka)

druh vytkávané ažurové vazby

Seznam se s tkaním

úvodní videokurz

Létající člunek

speciální tkací člunek pro pudící mechanismy, kdy hybnou sílu člunku nedodává tkadlec rukou, ale mechanicky pomocí škubnutí provázkem z dřevěného boxu na stranách bidlenu

Listy

základní část listových stavů tvořená rámem nebo tyčemi, které drží jednotlivé samostatné nitěnky v napětí. Listy se mohou pohybovat nahoru a dolů a tím vzniká prošlup (mezera mezi částmi osnovy), kterou se provléká / prohazuje útek a tvoří se tak tkanina

Mlýn, snovací mlýn

snovací otočný nástroj, na kterém se připravuje osnova

Motovidlo

nástroj pro ruční výrobu přaden

Můstek, přemostění, float

situace, kdy útek v rámci vazby přeskakuje určitý počet osnovních nití.

Návod

způsob provléknutí osnovy nitěnkami (pořadí nití v jednotlivých listech)

Navádění

provlékání jednotlivých nití osnovy nitěnkami

Navíječka cívek

nástroj na navinutí příze přímo na cívku, může být mechanická nebo elektrická

Navíječ přaden

otočný nástroj, pomocí kterého lze navíjet přadena, nejčastěji různé délky

Návod

způsob provlečení nitěnek do listů stavu, liší se pro jendotlivé vazby. Na jednom návodu lze tkát více různých vazeb pomocí kombinací listů

Nitěnka

tenká rovná “nit” s okem uprostřed, která spojuje horní a dolní lištu tkacího listu. Nitěnky mohou být z pevné příze, kovu nebo plastu (texsolv)

Odpad ze stavu (loom waste)

okrajová část osnovy, na které se nedá tkát buď kvůli tomu, že jsou na ní uzly pro navázání osnovy a nebo proto, že je mimo dosah tvorby prošlupu

Osnova

soustava rovnoběžně vedených nití, která tvoří podélný základ tkaniny

Osnovní kříž

místo, kde se osnova při své přípravě (snování) kříží

Paprsek (reed)

hřebenovitá deska, ktrou prochází osnova na stavu sloužící k přitloukání útku a urdžování dostavy (hustoty) osnovních nití

Tkalcovský slovníček se stovkou hesel a základním schématem tkalcovského stavu ve formě pdf lze zakoupit za 49 Kč

Pedály, podnožky

dřevěné tyčovité části stavu otáčející se kolem jedné osy a připevněné ke kontrukci stavu nad zemí s připevněnými háčky, dírkami nebo jinými mechanismy, na které se dají navázat listy stavu

Perlinka (leno lace)

druh ažurové vazby

Pevný list

nevariabilní list, který kombinuje funkci listu s jednotlivými nitěnkami a paprku na přitloukání. Je to základní část stavu s pevným listem, má předem danou dostavu (hustotu).

Pick up stick

pomocná plochá tyč, deska určená k vytkávání

Plátno

základní vazba, která vzniká pravidelným přeskakováním osnovy a útku v rytmu jednou nad a jednou pod

Plovoucí okraj

osnovní nit vedená pod napětím volně na stranách osnovy. Není provlečena nitěnkami a zachycuje se kolem ní po stranách tkaniny útek

Podnožky, pedály

dřevěné tyčovité části stavu otáčející se kolem jedné osy a připevněné ke kontrukci stavu nad zemí s připevněnými háčky, dírkami nebo jinými mechanismy, na které se dají navázat listy stavu

Posouvání osnovy

uvolnění zadního osnovního válce na stavu a otáčení předního zbožového válce za účelem navinutí tkaniny na zbožový válec a posunutí místa tkaní blíže k prsníku, aby bylo možno dále tkát

PPI

z angl. picks per inch (přítluky na palec) – počet útkových nití nití v jednom palci. Udává se buď v centimetrech nebo palcích, pozor na to, odkud jsou zdroje.

Prohoz

protažení nebo prohození útku prošlupem v osnově pomocí tkací jehly nebo člunku

Prošlup

trojúhelníková mezera v osnově, kterou se provléká / prohazuje útek a tvoří se tak tkanina. Najdete jej mezi tkaninou a paprskem.

Prsník

horizontální tyč vpředu na stavu, okolo které se hotová tkanina stácí dolů směrem ke zbožovému válci

Přadeno

příze navinutá do dlouhých smyček a zkroucená do copu, aby se nezamotala

Přeskočení nit

situace, kdy útková nit neplánovaně přeskakuje osnovní nitě, je to chyba

Přitloukat, přibouchnout

umístit útkovou nit k nově se tvořící tkanině pomocí pohybu nejčastěji “k sobě”paprskem. U méně obvyklých typů stavů to může být také “dolů” či “nahoru” – prostě směrem k hotové tkanině

Příze

obecný název pro nit používanou ke tkaní (a jiným ručním pracem, ne k šití)

rozpínka – nástroj na rozpínání hotové tkaniny na stavu do stran, který pomáhá k udržování stejné šířky

Rozřazovač

nástroj sloužící k pravidelnému rozprostření osnovy před samotným navíjením osnovy na stav

Rub

odvrácená strana tkaniny, obvykle ta, která je při tkaní dole

Tkalcovský slovníček se stovkou hesel a základním schématem tkalcovského stavu ve formě pdf lze zakoupit za 49 Kč

Sekční válec

osnovní válec rozdělený na jednotlivé sekce, na které se osnova navíjí po částech

Snovací kolík

kolík sloužící k přípravě osnovy třeba pro stavy s pevným listem

Snovací rám

rám určený pro přípravu osnovy

Snovadlo

obecně nástroj určený pro přípravu osnovy

Snovat

připravovat osnovu

Soukat

navíjet cívky

Stav s pevným listem (RH stav, rigid heddle loom)

jednoduchý stav, u kterého funkci listů i paprsku zastává “pevný list” – pevný obdéníkový útvar se zuby, ve kterých je uprostřed dítra, a mezerami

Stolní stav

listový stav ovládaný páčkami, který musí stát na nějaké podložce (nejčastěji na stole), často bývá možné zakoupit k nim stojan

Stužkový stav

stav s kolíky, okolo kterých se vine osnova sloužící ke tkaní stužek

Sukadlo

Mechanický navíječ cívek, tradičně

Svůrka, osnovní svůrka

horizontální tyč vzadu na stavu, okolo které se osnova dostává do tkací úrovně

Tkalcovský slovníček se stovkou hesel a základním schématem tkalcovského stavu ve formě pdf lze zakoupit za 49 Kč

Školní stávek

tkací rám, který má otočné válce nahoře a dole sloužící k navinutí osnovy delší, nez je výška stávku

Tabby

plátěná nebo jiná vazba, která tvoří základ složitější vazby (overshot, summer and winter a jiné)

Tapisérie

tkaný obraz, tkanina, na kterou se převádí obrazové vzory z předlohy pomocí překrývání osnovy různě barevnými a strukturovanými přízemi

Texsolv

polyesterový materiál, ze kterého se vyrábějí nejrůznější šňůry pro tkalcovské stavy, stejně jako třeba nitěnky. Je lehký a pevný. Provaz mívá v sobě co 1 cm očka, do kterých se zacvakávají kolíčky a nebo šroubky sloužící k nastavení stavu

Tkací rám

pevný rám se zářezy nebo hřebíčky určený k vytkávání obrazů či jednoduchých dekoračních i praktických tkanin

Tkalcovské schéma, tkalcovská tabulka (draft)

grafické znázornění vazby, ze kterého lze vyčíst veškeré základní informace k tvorbě vazby tkaniny

Tkanina

utkaná textílie

Trapéz

vodorovná tyč přes kterou lze vést osnovu při navíjení osnovy na stav

Trojnitka

příze tvořená třemi stočenými svazky materiálu, ze kterého příze vznikla (a dále je i čtyřnitka…)

Třásně (fringe)

spletené či zkroucené svazky nejčastěji osnovních nití, které souží jako dekorativní zakončení tkaniny

Tupá jehla

jehla s tupým koncem a často větším okem určená k opravám tkaniny, vyšívání a lemování

Útek

příze která příčně křižuje osnovu

Válec osnovní

válec v zadní (případně horní) části stavu, na který se navíjí připravená osnova

Válec zbožový

válec v přední (případně dolní) části stavu, na který se navíjí hotová tkanina

Vazba tkaniny

způsob křížení osnovních a útkových nití, které jsou na sebe kolmé

Vypínání osnovy

napnutí připravené osnovy

Warping sticks

pomocné tyče, kterými se prokládá osnova při navíjení na stav

Zatkávka (heading)

první kousek utkaný utkaný na stavu nejčastěji silnější přízí sloužící k rovnoměrnému rozprostření osnovy pro další tkaní

Zakrucovač třásní (fringe twister)

nástroj pro tvorbu kroucených třásní

Tkalcovský slovníček se stovkou hesel a základním schématem tkalcovského stavu ve formě pdf lze zakoupit za 49 Kč

Jsem textilní výtvarnice s dlouholetou praxí v oblasti ručního tkaní a háčkování.
Nitě se vinou mým životem už od dětství a tvořím pod značkou Tkanee. Mým cílem je pomáhat zájemcům o tkaní začít a vytrvat u práce, která jim přináší radost. 
Pod mýma rukama vznikají šátky na nošení dětí, deky, peleríny, šály, šátky, čepice, přehozy, svetry…
Tkalcovskému řemeslu se věnuji od roku 2013 a háčkuji, co si pamatuji. V rámci háčkování mi nejvíce uhranula neotřelá technika Obrazového háčkování  – háčkovaných vrstvených obrázků (Image overlay crochet) odvozená od overlay techniky a spolupracuji na mezinárodní úrovni na jejím rozvoji.
Těším se na vás.
Vaše    

Veronika

Háčkování